Publication Content

בראשית, ישראל ודרכי ישרים
בראשית, ישראל ודרכי ישרים
©2014 מ. אלחיאני
‘בראשית’, סיפר לי סבי, ‘אלוהים ברא עולמות רבים, אלא שהעביר אותם מהעולם, שבני אדם וחוה לא עסקו ביצירה כפי שצפה. אלף דורות העביר הבורא מן העולם ולא השאיר מהם זכר.’
‘מנין לך שהבורא יוצר ומחריב עולמות ולא משאיר אפילו צדיק אחד ללמד בריות דרכי יצירה?’ שאלתי את סבי לתומי.
‘כך כתוב בבראשית רבה,’ אמר סבי והוסיף: ‘אחרי שהבורא החריב עולמות רבים ונותר לבדו, הסיק שלעד לא יהא מרוצה מאף אחת מיצירותיו, אלא אם ילמדו בני אדם וחוה טעם חרטה. פתח הבורא את פיו ואמר: ‘יהא משפט, גן עדן וגהינום, מלכות שמים וחרטה.’ ‘ככל שאמר הבורא כך היה.’
‘מנין לך שכל מה שאומר הבורא נעשה?’ שאלתי את סבי בתמימותי.
‘כך כתוב במידרש תהילים,’ השיב סבי באהבה והוסיף: ‘אחרי אלפיים שנות אדם, שהם כמנין שני ימי יצירה, זימן הבורא את משפט, יועצו, ואמר לו: ‘מה דעתך שאצור עולם חדש, מהתחלה?’
אמר לו יועצו: ‘מה טעם יצירה, שאין בה מהללי הודך?’
שמע הבורא את דברי יועצו והסכים עימו, ללמדך שאפילו הבורא שוקל דברי יצוריו בחוכמה!’
‘מנין לך שהבורא שומע עצה?’ שאלתי שוב את סבי בתום ילדותי.
‘כך כתוב בבראשית רבה,’ השיב סבי והוסיף: ‘אף על פי כן, יש אומרים, שמשפט לא דיבר בזכות יצירת אדם וחוה, שסבר שאין להם תקנה, שחטאו בכל העולמות שעברו מהעולם. בכל זאת, יצר הבורא אדם וחוה, משפט לטועים, גן עדן לישרים, גהינום לחוטאים, מלכות שמים להורות דרך ישרים וחרטה לכל השבים לנחלת צדיקים.’
‘סבא, מנין לך שאת כל זה עשה הבורא שנלמד דרכי ישרים?’
‘כך כתוב בילקוט הראובני,’ השיב סבי.
‘כל מה שכתוב נכון?’ שאלתי את סבי בתמיהה.
חייך סבי באהבה ואמר: ‘העולם נברא ברוחנו, והכתוב מבטא את הבנתנו את שרואות עינינו. כל שנכתב אינו מבטא אלא דברי אדם. יום אחד, כשתגדל ותשכיל, תראה גם אתה, בעיני רוחך, הבדלים בין מציאות לאגדה, שכל מידרש, אינו אלא שיח בן זמנו, עד שמתווסף לו דבר מפרשים בן יומו.’
אהבתי את סבי. תמיד חשבתי שאמר דברי חוכמה, גם כשלא ידעתי את עומק תבונתו.

שנים רבות עברו. סבי עלה לישראל והתישב בקרית שמונה. אמר לו פקיד: ‘זקן, מה לך לעלות לישראל בגילך? מעמסה אתה לנו בישראל החדשה?’ קם על הפקיד דודי, אחד מששת ילדי סבי ואמר: ‘מה לך, להלבין פני אבינו, שכל חייו אצה נפשו לציון, כלום אין בנים לו לדאוג לפרנסתו?’ אלא שנד אותו פקיד בראשו, שהחשיב את ישראל, כאילו זקן חכם, על ששת ילדיו לא נכללו בין בוני הארץ כלל.
לימים השכלתי כפי שחזה סבי וראיתי בו את מה שלא ראה אותו פקיד, שישראל אינה רק מה שראה בעיני רוחו, אלא גם מה שראו סבי, בניו ובני בניו בעיני רוחם, נחלת ישרים. ולמדתי עוד, שסבי זה, שעלה לישראל עם זקן וללא תעודות, ידע מה שמלומדים חשובים מלמדים, שדרך ארץ קדמה לתורה, שהעולם נברא ברוחנו, שכל הכתוב כולו אינו מבטא אלא את שרואות עינינו, שהכל אינו אלא דברי מפרשים, ושהעיקר אינו אלא בדרכי ישרים.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>