Publication Content

בן הרוש דוד מצע ליכוד יהודי צפון אפריקה
בן הרוש, מנהיג המחאה של ואדי סליב
זהו המצע שלנו בערך לפי דעתי ואני מקוה שיתקבל על דעת חברי.

א. קודם כל החשוב מכל חופש הכלל והפרט, חופש העתונות, חופש הדת
ב. חיסול ההפליה, חיסול הקיפוח והפרוטקציה
ג. חינוך תיכון חינם לכל מוכשר
ד. הבטחת קיום מנימלי לכל אדם, חיסול משרות כפולות לאדם אחד
ה. דיור אנושי לכל משפחה, חיסולן המיידי של כל המעברות, חיסול משכנות העוני, בניית רווקיה לחילים משוחררים ולרוקים מחוסרי בית
ו. ביטוח בריאות ממלכתי
הגדלת קצבת זקנים על ידי ביטוח לאומי.ז
תיקון חוק “דמי המפתח 1958″ למבנים השייכים לרשות הפיתוח.ח
איחוד כל המוסדות הסוציאליים למיניהם ולרכזם במשרד הסעד כדי להבטיח טיפול מתאים לאנשים נחשלים.ט
י. בחירת רב ראשי אחד ללא קשר עדתי ובחירת שר דתות ע”י הציבור הדתי ללא קשר מפלגתי
יא. טיפוח לשלום וידידות עם שכנינו הערבים, פתרון מתאים לחיסול הממשל הצבאי עם כוננות מתמדת לבטחון המדינה, זכויות שוות לכל אזרח ללא הבדל של דת או מין, שיפור רמת חייהם של בני הכפרים
יב. לקצר תקופת השירות בצה”ל לנשים 18 חודשים, ולגברים 24 חודשים
יג. הקמת ועדה ציבורית מורכבת מכל הגופים לבירור תלונות האזרח במקרה ונפגע על ידי מוסדות ממשלתיים וציבוריים עם סמכות מחייבת. בראש הוועדה יעמוד מבקר המדינה שיבחר על ידי הכנסת
יד. נוסף על הנ”ל, חברינו בכנסת יתמכו בכל הצעה קונסטרוקטיבית מבלי להתחשב עם השקפותיו הפוליטיות של המציע
טו. לחברינו בכנסת תנתן זכות מלאה להצביע לפי ראות עיניהם ולפי מצפונם

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>