Publication Content

לקראת מנדט בין לאומי חדש לקידום השלום בין ישראל לארצות ערב וערביי ארץ ישראל

לקראת מנדט בין לאומי חדש לקידום השלום בין ישראל לארצות ערב וערביי ארץ ישראל
מ. אלחיאני © 2016

לאחר מלחמת העולם הראשונה, פורקו איפריות באירופה והמזרח התיכון והוקמו מדינות לאום רבות לפי סדר עולמי חדש על פי שני חוזים בין לאומיים בסן רימו וכן ורסאי.
עמים רבים קיבלו זכויות לאומיות לפי אותם חוזים ביניהם עמים ערביים ומוסלמיים.
ליהודים הוקצו שטחי ארץ ישראל המנדטורית על פי אותם חוזים בין לאומיים כמו לעמים אחרים.
בשל התחייבויות ואינטרסים של הבריטים, נגזרו שטחים ממזרח לירדן והוקצו להקמת ממלכת ירדן על חשבון שטחי ארץ ישראל שהוקצו ליהודים.
נציגי היהודים הסכימו לוותר על השטחים ממזרח לירדן בתנאי שמדינת ישראל תוקם בכל השטחים ממערב לירדן. תנאי זה לא כובד ע”י הקהילה הבין לאומית.
בנוסף לזאת, מדינות ערב וערבים תושבי השטחים של ישראל המנדטורית הביעו התנגדות אלימה להקמת מדינה יהודית בניגוד להבנות הסדר העולמי החדש ובניגוד לחוזים הבין לאומיים בסן רימו וכן ורסאי.
התנגדות הערבים הובילה למאבק מזוין שלא נפסק עד היום וקרוב לודאי לא יפסק מיוזמתם של ערבים בשכנות ישראל.
ליהודים אם כן יש זכות להקים מדינה על פי הבנות הסדר העולמי החדש על פי החוזים הבין לאומיים בסן רימו וכן ורסאי וכן להגן עליה מפני כל מתנגדיה.
ליהודים יש זכות לשוב למולדתם ההיסטורית מטעמי מוסר כללי והגינות בין לאומית.
יחד עם זאת, עם ישראל מוכנה לקדם שלום בינה לבין שכניה, כולל תושבים ערבים בישראל ובשטחי הגדה המערבית ועזה מטעמי מוסר כללי והגינות בין לאומית.
ישראל חתמה הסכמי שלום עם ירדן ומצרים, והיא נכונה לקדם הסכמים דומים עם עמים אחרים באיזור, כולל תושבים ערבים בישראל ובשטחי הגדה המערבית ועזה.
כיוון שכל מאמצי ישראל לקדם שלום עם עם עמים אחרים באיזור, כולל תושבים ערבים בישראל ובשטחי הגדה המערבית ועזה,
ישראל תשקול בחיוב מסירת שטחים בגולן, בגדה המערבית ועזה לידי ‘מנדט בין לאומי חדש’ בתנאים הבאים:
א. שלא יוקמו בשטחי המנדט הבין לאומי החדש שום צבא, מלבד כוח שיטור שהיקפו יוגדר במשא ומתן,
ב. אם יוקם כוח צבאי כלשהו מעבר לכוח שיטור, לישראל יש זכות להיכנס לאותם שטחים כדי לפרקו,
ג. אם המנדט הבין לאומי יכשל או לא ימלא את ההתחייבויות שניתנו לו ע”י ישראל, לישראל יש זכות להחליפו,
ד. בכל שטחי ‘המנדט הבין לאומי החדש’ יוקמו איזורי סחר בין לאומיים פטורים ממסים לשמש תשתית כלכלית לשיקום תושבי אותם שטחים וכל הפליטים האחרים,
בתנאי שסוכנות ‘אונרה’ תפורק,
ובתנאי שקליטת פליטי יהדות ארצות האיסלם בישראל יחשב כחליפין ומקבילה לקליטת פליטי ארץ ישראל הערבים בארצות אחרות, ובגולן ובשטחי הגדה המערבית ועזה,
ובתנאי שלא יהיו שום תביעות אחרות,
ה. ישראל תשמש כחבר ביישות הבין לאומית שתנהל את ‘המנדט הבין לאומי החדש’ ותסייע בתכנון איזור הסחר הבין לאומי החדש ושיקום התושבים בו,
ו. איזור הסחר הבין לאומי החדש ישמש כאיזור מפורז להבטיח את שלום ישראל, תושביה ושכניה,
ז. איזור הסחר הבין לאומי החדש ישמש גשר לקשרי מסחר בין ישראל לשכנותיה,
ח. ליהודים יהיו זכויות אזרח מלאות שיכללו זכויות לבחור ולהיבחר, קנין ועסקי ניידי ודלא ניידי, בדומה לזכויות הערבים בישראל רבתי.
ט. מעמד דהימה לפי כללי עומר או כללים דומים לא יחולו על יהודים וישראלים בשטחי המנדט הבין לאומי החדש בגולן ובשטחי הגדה המערבית ועזה.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>